Privacy statement Morgan Recruitment Group BV

Dit is het privacy statement van Morgan Recruitment Group werving & selectie B.V., Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR, Amsterdam, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 55959652

Dit privacy statement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens door Morgan Recruitment Group B.V. ten behoeve van onze dienstverlening in Nederland.

Wij verwerken persoonsgegevens om onze interne personeelswerving mogelijk te maken en veelal ook vanwege wettelijke verplichtingen. Wij ontvangen de persoonsgegevens vanaf het moment dat gegevens worden ingevuld op onze websites of de gegevens per e-mail of ander digitaal kanaal naar ons worden toegestuurd. De gegevens ontvangen wij rechtstreeks van de persoon of van onze leveranciers van professionals en derden (bijvoorbeeld een referent).

Persoonsgegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Met dit privacy statement maken wij duidelijk welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij de privacy beschermen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit onze klanten. Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Op het moment dat u interesse heeft in een (toekomstige) vacature van Morgan Recruitment Group:

 · naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer en e-mailadres;
 · nationaliteit, geboortedatum, geslacht;
· CV en informatie over uw werkervaring;
· uw specialisme en vaardigheden;
· gegevens over uw beschikbaarheid;
· uw salarisvoorwaarden of tarief indicatie;
· (eventueel) een motivatie waarom u geschikt bent voor de vacature of opdracht;
· (eventueel) gegevens van referenten die wij kunnen raadplegen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze interne personeelswerving. Meer specifiek worden uw persoonsgegevens verwerkt om:

1. een werknemers- of contractrelatie met u (of uw werkgever/leverancier) aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;

2. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;

3. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn

De verwerking van de persoonsgegevens vindt bij Morgan Recruitment Group plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, een wettelijke verplichting, toestemming en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals hierboven genoemd.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Morgan Recruitment Group kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtnemers die namens Morgan Recruitment Group diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook vindt verstrekking van persoonsgegevens plaats in alle gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Als wij derden inschakelen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, dan kunnen dit zogenaamde verwerkers van ons zijn. Onze verwerkers verwerken slechts ten behoeve van ons persoonsgegevens en voor geen enkel ander doel. Morgan Recruitment Group heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Meer specifiek hanteren wij de volgende bewaartermijnen.

A  Op het moment dat u interesse heeft in een (toekomstige) vacature of opdracht via Morgan Recruitment Group:

Uw persoonsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, e.d.) zijn beschikbaar tot 4 weken nadat de sollicitatieperiode c.q. het aanvraagproces met betrekking tot een specifieke vacature is geëindigd. Indien u interesse heeft om in aanmerking te komen voor toekomstige vacatures of opdrachten dan vragen wij u om uw toestemming om uw persoonsgegevens 1 jaar te bewaren. Voor het einde van deze periode van 1 jaar zullen wij u benaderen of u weer toestemming wil geven voor 1 jaar.

Indien u niet meer benaderd wil worden voor vacatures, kunt u dat aan ons laten weten. Morgan Recruitment Group zorgt dat uw persoonsgegevens dan definitief worden verwijderd.

B Persoonsgegevens van zakelijke relaties:

Hieronder verstaan wij de contactgegevens van medewerkers van klanten, leveranciers, opdrachtnemer, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. Deze gegevens worden bewaard voor zo lang als noodzakelijk voor het doel dat wij met de verwerking van deze persoonsgegevens hebben (in de meeste gevallen het onderhouden van de zakelijke relatie).

Wijzigingen in ons privacy beleid

Morgan Recruitment Group kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van Morgan Recruitment Group. Deze versie is opgesteld in november 2021.

Uw rechten U heeft het recht ons te verzoeken om:

· u inzage te geven in uw persoonsgegevens;
· uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
· bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
· uw persoonsgegevens of de verwerking hiervan te beperken; en/of
 · uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

Technische informatie en cookies

In het algemeen kunnen onze websites bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Indien u wel gevraagd wordt informatie via een website te sturen (b.v. het uploaden van uw cv), wordt duidelijk gemaakt waarom de gegevens gevraagd worden en wat hiervoor de zogenaamde grondslag is (bijvoorbeeld uw toestemming, een wettelijke plicht of voor het aangaan/uitvoeren van een overeenkomst). Er wordt daarbij ook verwezen naar dit privacy statement zodat duidelijk is hoe de gegevens verwerkt worden.

Morgan Recruitment Group wil ervoor zorgen dat al onze websites eenvoudig te gebruiken zijn en dat de informatie duidelijk, snel beschikbaar en betrouwbaar is. Soms gaat het om het plaatsen van kleine hoeveelheden informatie op uw computer, inclusief kleine bestanden die bekend staan als cookies. Deze stukjes informatie worden gebruikt om onze services voor u te verbeteren, bijvoorbeeld:

· een website in staat stellen om uw apparaat te herkennen, zodat u niet meerdere keren dezelfde informatie hoeft te geven tijdens één taak;
· herkennen dat u mogelijk al een gebruikersnaam en wachtwoord hebt opgegeven, zodat u dit niet voor elke gevraagde webpagina hoeft te doen;
· meten hoeveel mensen onze sites gebruiken, zodat ze gemakkelijker kunnen worden gebruikt en er voldoende capaciteit is om ervoor te zorgen dat ze snel zijn;

Cookies worden door onze webservers ingesteld om ervoor te zorgen dat uw sessie wordt onderhouden gedurende uw bezoek (totdat u uw webbrowser afsluit).

We gebruiken ook cookies die door Google Analytics zijn ingesteld en waarmee we bezoekersaantallen en websitegebruik kunnen meten. Raadpleeg de Google Code-website voor meer informatie over de cookies die door Google Analytics zijn ingesteld.

U kunt cookies naar eigen wens beheren en/of verwijderen met uw webbrowser. U kunt alle cookies die al op uw computer staan verwijderen en u kunt de meeste browsers instellen om te voorkomen dat ze worden geplaatst. Maar als u dit doet, moet u mogelijk sommige voorkeuren handmatig bijstellen wanneer u de website van Morgan Recruitment Group bezoekt.

Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacy beleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.

Beveiliging

Morgan Recruitment Group doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Morgan Recruitment Group diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Morgan Recruitment Group met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen, klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Morgan Recruitment Group  of het vermoeden van een datalek, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@morganrecruitmentgroup.com